ACTIEVOORWAARDEN Jameson – Movember 2016

 

WERKING, TOEPASSING

 

ARTIKEL 1

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PERNOD RICARD NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende aan de NDSM-plein 34, 1033 WB te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18047333, hierna te noemen: de ‘Organisator’, organiseert een promotionele actie onder de naam: Jameson Movember 2016, hierna te noemen: de ‘Actie’.

 

2. De Actie speelt zich enkel af op het Nederlands grondgebied.

 

3. Op deze Actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN van toepassing. Zie voor uitleg : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/ documenten-enpublicaties/richtlijnen/2013/12/02/gedragscode-promotionele-kansspelen-2014.html

 

4. De Actie vangt aan op 3 oktober 2016 en eindigt op 30 november 2016 hierna te noemen: de ‘duur van de actie’.

 

5. De Organisator draagt zorgt voor de afhandeling van de Actie.

 

6. Na de duur van de actie bestaat er de mogelijkheid dat er nog correspondentie en/of communicatie plaatsvindt met de Deelnemers van de Actie.

 

DEELNEMERS

 

ARTIKEL 2

 

1. Deelneming aan de Actie staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een vaste verblijfplaats heeft in Nederland.

 

2. Organisator heeft het recht een Deelnemer te vragen een kopie van zijn/haar Nederlandse legitimatie (in de vorm van een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs) aan hem te verstrekken. Deze legitimatie dient binnen 30 dagen na het verzoek daartoe te worden overlegd, op straffe van verval van deelname bij het in gebreke blijven daarvan.

UITSLUITING VAN DEELNAME

 

ARTIKEL 2A

 

1. Van deelneming aan de Actie zijn uitgesloten:

- De Organisator

- Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Actie.

 

2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.

3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.

 

4. Conform artikel 2, lid 1, zijn personen onder 18 jaar van deelname uitgesloten.

 

DEELNAME, SPELREGELS

 

ARTIKEL 2B

 

1. Deelname aan deze Actie kan alleen via “www.desnormaaktdeman.nl

 

2. U neemt deel aan de Actie als u de quiz heeft doorlopen, uw gegevens hebt ingevuld en op de doe mee knop heeft geklikt.

 

3. Deelnemer geeft middels compleet invullen van het deelnameformulier toestemming aan de Organisator tot gebruik van zijn/haar e-mailadres of overige persoonlijke gegevens.

 

4. Organisator zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de toezending van de prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de Actie site indien hij/zij winnaar is.

 

5. Eventuele commerciĎle mailings van Organisator naar het e-mail adres van een Deelnemer, worden alleen verzonden indien de betreffende Deelnemer daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven middels aanvinken van het vakje ‘Ja, ik wil op de hoogte blijven van Jameson acties en promoties via de email nieuwsbrief’.

 

6. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan.

 

7. Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers, die zich niet aan dit reglement houden of op enige wijze in strijd handelen met de geest van dit reglement, te diskwalificeren en van verdere deelname uit te sluiten. Deze beslissing komt uitsluitend toe aan de Organisator en is onherroepelijk. De Deelnemer erkent dat over een eventuele diskwalificatie en uitsluiting van verdere deelname niet wordt gecorrespondeerd.

 

8. Aan deelname van deze Actie zijn geen kosten gerelateerd en eventueel gemaakte kosten komen geheel voor rekening van de Deelnemer.

 

9. Er bestaat geen verplichting ten aanzien van deelname.

 

PRIJZEN, WINNEN

 

ARTIKEL 3

 

1. Bij deze Actie maakt u kans op het winnen van unieke prijzen, voor een totaalbedrag van: [€6200,-] De prijzen die wij weggeven zijn:

a) [1 x Jameson customized snorfiets] – [1x €4500,-]

b) [25 x Jameson bowtie] – [25 x €50,- = €1250,-] – [handmade bowties, gemaakt van het hout van echte Jameson Barrels]

c) [1 x Jameson barrel drankkast] – [1 x €450,-]

 

2. Na afloop van de actie worden op 1 december december de winnaars gekozen. Dit gebeurt via een random trekking. Er zal per email contact worden opgenomen met de winnaars.

 

3. De geselecteerde winnaar van een prijs dient de prijs binnen 72 uur na versturen van de winnaars e-mail te claimen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de prijs en zal er een nieuwe winnaar worden geselecteerd.

 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om zelf op tijd de inbox (en spambox) te checken van het opgegeven e-mailadres.

 

5. Alle uitgaven die winnaars doen in het kader van de gewonnen prijs - buiten de omschreven prijs-

zijn voor rekening van de winnaar.

 

6. Indien de winnaar, om wat voor reden dan ook, de prijs niet in ontvangst kan nemen, dan vervalt de prijs.

 

7. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar aan derden.

 

8. De Organisator draagt zorg voor afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijs.

 

9. De Organisator heeft het recht om de prijs zonder enige communicatie te wijzigen.

 

10. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren, behoudt Organisator zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten en vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs. De Deelnemer doet hierbij voor als dan afstand van enig recht met betrekking tot de prijs.

 

UITSLUITINGEN

 

ARTIKEL 4

 

1. De Organisator en iedere bij de Actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de Actie of bepaalde modaliteiten van de Actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.

 

2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de Actie te maken

krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de Organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de Organisator of de door haar

ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.

 

3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

 

4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de Actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen, alsmede het verzenden van de uitslag.

 

5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens bij opzet of grove schuld.

 

6. De Organisator is jegens de Deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

VOORWAARDEN PRIJS

 

ARTIKEL 5

 

1. De Deelnemer aan de Actie verklaart minstens 18 jaar of ouder te zijn.

 

AANVAARDING VAN DIT REGLEMENT

 

ARTIKEL 6

 

1. Het louter deelnemen aan de Actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.

 

2. Over enig aspect, in het bijzonder de uitkomst van de Actie, wordt niet gecorrespondeerd.

 

DEPONERING EN PUBLICATIE VAN HET REGLEMENT

 

ARTIKEL 7

 

1. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.

 

2. De Deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de Organisator (Pernod Ricard Nederland B.V., Postbus 37736, 1030 BG AMSTERDAM), onder vermelding van ‘Jameson Movember 2016’.

 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN EVENTUELE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

 

ARTIKEL 8

 

1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de Organisator daar een beslissing over nemen.

2. De Organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de Actie te verzekeren. De beslissing van de Organisator is soeverein en zonder verhaal.

 

3. De Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beēnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

 

4. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de Organisator.

 

5. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beĎindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op

de websites www.desnormaaktdeman.nl en https://www.facebook.com/Jameson.Nederland/ bekend worden gemaakt.

 

ARTIKEL 9

 

1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van

Deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

 

2. Organisator en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.

 

3. Organisator is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Organisator is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Organisator is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

 

4. Iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

 

SLOTBEPALINGEN

 

ARTIKEL 10

 

1. Op de Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de

bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Organisator.

 

3. Niets uit de inhoud van de Actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.

 

4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de Actie en/of de toekenning van de prijs zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de Actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Pernod Ricard Nederland B.V., Postbus 37736, 1030 BG AMSTERDAM, onder vermelding van ‘Jameson Movember 2016’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.